Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.betonova-sterka-bsg.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami. Zahraniční poptávky či objednávky kromě SK je nutné konzultovat individuálně formou emailu.

  • platba v hotovosti ( při osobním odběru či při rozvozu zboží )
  • dobírka
  • platba předem převodem na účet FIO banky

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsoby plateb

Vysvětlení pojmů

- platba převodem - znamená možnost zaplatit na náš účet u FIO banky a to před samotným dodáním zboží. Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Celou objednávku i s těmito údaji je možno také vytisknout. Tytéž údaje Vám přijdou i elektronickou poštou, pokud jste do objednávky zadali kontaktní email. Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

Dodací podmínky

Dodávky předmětu - plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 3 pracovních dnů, ve výjimečných případech a u zboží ve větším počtu může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a návod na aplikaci výrobku v českém jazyce.

Způsob dopravy pro ČR:

- Lorenc logistic - systém FOFR - dopravu zboží objednáváme v den objednávky či následující pracovní den. Dodání je realizováno do 24 hodin od převzetí zásilky do přepravy. Ceny za dopravu v rámci ČR jsou uvedeny v nabídce e-shopu.

- rozvoz zboží dodavatelem - určeno pro větší objemy objednávek. Objednávky s rozvozem NELZE HRADIT KARTOU.

Způsob dopravy pro SR:

- Lorenc logistic - systém FOFR - dopravu zboží objednáváme v den objednávky či následující pracovní den. Dodání je realizováno do 48 hodin od převzetí zásilky do přepravy. Cena dopravy na Slovensko je řešena v závislosti na množství individuálně. Kupující bude po odeslání objednávky kontaktován s cenovou nabídkou dopravy.

- rozvoz zboží dodavatelem -určeno pro větší objemy objednávek. Objednávky s rozvozem budou uhrazeny převodem.

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - v souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě se zákazník zavazuje uhradit provozovateli (společnost TODOX Trade sro ) skutečné náklady spojené s vrácením zboží. Platby za vrácené zboží zasíláme na účet vedený v ČR s poplatky k tíži příjemce. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

- odešlete dopis (na adresu TODOX Trade s.r.o., Nad točnou 849, Zubří, 75654) nebo email na betonova-omitka @ seznam.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis

- zboží nechte doručit na předem domluvenou adresu

- zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na předem domluvenou adresu, odešlete v původním obalu, nepoškozené, neotevřené, kompletní a s dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Doporučujeme také k zásilce přiložit krátký průvodní dopis, který by měl obsahovat telefonický či e-mailový kontakt a též žádost o odstoupení od smlouvy (pro rychlejší vyřízení Vaší záležitosti).

- při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet vedený v ČR a to nejpozději do 30 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.

- odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

- Dle obchodního zákoníku se tyto podmínky se netýkají zboží vyrobeného či upraveného na zakázku pro kupujícího/odběratele.

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně po zjištění této skutečnosti kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Nepřevzetí zásilky - nepřevzetím zásilky dojde k porušení kupní smlouvy. V případě nevyzvednutí zásilky bude zákazníkovi automaticky účtován storno poplatek ve výši skutečných nákladů spojených s odesláním zásilky. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky. Původní cena zásilky může být navýšena o částku ve výši skutečně vynaložených nákladů na nové doručení.

V případě nepřevzetí zásilky, neuhrazení objednávky, předá prodejce pohledávku ve výši vzniklých nákladů, advokátní kanceláři k právnímu vymáhání. Vymáhací proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, prodejci nezbývá než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu zákazník a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

PROVOZOVATEL: TODOX Trade s.r.o. Nad točnou 849, Zubří, 75654